ПРЕПОРЪКИ

1. Местоположение на затвора и отношения между майки, лишени от свобода, и техните деца
 • Увеличаване броя и равномерно разпределение върху територията на страната на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода на жени;
 • Въвеждане на задължение за събиране на данни за децата на лишените от свобода лица – възраст, местонахождение, лице, полагащо грижа за тях и други, на база на които да се създават специални семейни политики и да се улеснява семейното сближаване, когато това е в най-добър интерес на детето;
 • Създаване на финансов механизъм за подпомагане на контактите между лишените от свобода и техните семейства (покриване на разходите за транспорт, нощувки), особено що се отнася до контактите между майки и деца;
 • Осигуряване на социална и психологичека подкрепа на децата, чиито родители са в затвора, и на лицата, които се грижат за тях, чрез мрежа от социални услуги;
 • Гарантиране възможността за упражняване на родителските права и задължения на лишените от свобода лица чрез активното сътрудничество на социалните служби във и извън затвора, както и чрез предоставяне на безплатна правна помощ на лишените от свобода, особено в сферата на семейното право – родителски права, осиновяване/одъщеряване, издръжка, развод, настаняване на деца извън семейството;
 • Въвеждане на специално основание за предсрочно освобождаване на родители на деца на ниска възраст, за които няма кой да полага грижи, без да се изисква изтърпяване на определена част от наказанието и завършване на процеса на поправяне.
2. Свиждания
 • Въвеждане на по-гъвкави правила за свиждания на лишените от свобода жени, като специално се предвиди възможност срещите с децата да се осъществяват не само през уикендите, но и в друго удобно за децата и придружаващите ги лица време;
 • Въвеждане на удълженото свиждане с децата като право, а не възможност;
 • Организиране на регулярни свиждания между родители и деца, които се отглеждат в социални услуги, домове и при приемни родители;
 • Публично оповестяване на информация за дните и правилата на провеждане на свижданията в затвора, чрез публикуване то им на електронната страница на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН).
3. Телефонни разговори
 • Осигуряване на телефонни услуги в затворите на цените, на които те се предлагат в условията на свобода;
 • Въвеждането на нова система, която да не позволява безконтролно мониториране на телефонните разговори;
 • Обезпечаване на възможност жените, които нямат финансови средства, да провеждат телефонни разговори с близките и семействата си за сметка на бюджета на затвора;
 • Преустановяване на практиката телефонни разговори, провеждани на език, различен от българския, да бъдат прекъсвани.
4. Прекъсване на изпълнението на наказанието
 • Ефективно прилагане на възможността за прекъсване на изпълнението на наказанията на лишените от свобода по семейни и други причини до възможно най-голяма степен, при съответното отчитане на рисковите фактори, както и семейната ситуация на всяка затворничка. Разглеждането на искания за прекъсване да бъде съпроводено с гаранции за справедлив административен процес.
5. Бременност, раждане и отглеждане на деца в затвора
 • Определяне на наказания без лишаване от свобода на жени, които са бременни или имат малки деца;
 • Привеждането в сила на наказанието „лишаване от свобода” на бременни жени и жени с малки деца да се осъществява по изключение и да се изпълнява в алтернативни на затвора услуги в общността;
 • Съблюдаване на най-добрия интерес на децата, родени от изтърпяващи наказание „лишаване от свобода” жени в процедурата по прекъсване на изпълнение на наказанието по чл. 415, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
6. Бременност
 • Настаняване на бременните жени в затворнически заведения от открит тип, при условия на постоянен достъп до санитарен възел, топла течаща вода, достъп до храна извън часовете за хранене, неограничена възможност за разходка, достъп до подходящи за тяхното състояние спортни занимания;
 • Въвеждане на изрична забрана за използване на белезници и други помощни средства спрямо бременни жени, както и налагане на дисциплинарни наказания, свързани с изолация в наказателна килия;
 • Предоставяне на курсове и консултации за бременните жени;
 • Предоставяне на адекватна медицинска и психо-социална грижа за бременните жени.
7. Раждане
 • Въвеждане на изрична забрана за присъствие на надзирател непосредствено преди, по време и след раждането на лишената от свобода жена;
 • Гарантиране, че правата на и грижите за раждащите в условията на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” жени са еквивалентни на предвидените за всички раждащи в България жени.
8. Майчинство в яслата към затвора
 • Предоставяне на възможност на жените с малки деца, изпълнението на наказанията, на които не е отложено, да отглеждат децата си до навършване на една година в яслата към затвора, ако това е в най-добър интерес на детето;
 • Осмисляне на яслата не само като място за настаняване и отглеждане на деца, но и като комплексна услуга за повишаване на родителския капацитет, предоставяне на емоционална и социална подкрепа на майките;
 • Наемане на медицински и педагогически персонал, който да оказва помощ при отглеждането на деца в яслата към затвора;
 • Осигуряване на настаняване на майки с бебета в индивидуални помещения;
 • Гарантиране правото на ежедневен престой на открито на всички настанени в яслата към затвора жени, както и включването им наравно с останалите лишени от свобода в образователни, обучителни, квалификационни, творчески, културни и спортни дейности;
 • Осигуряване на подкрепа на лишените от свобода жени с цел достъп до различни видове услуги и форми на финансово подпомагане, предлагани от социалната система.
9. Материални условия и хигиена
 • Гарантиране на свободен достъп до санитарен възел с добра хигиена на лишените
 • от свобода жени по всяко време на денонощието, включително по време на престой на открито;
 • Повишаване достъпа на лишените от свобода жени до душ и топла вода, съобразен със специфичните им хигиенни нужди и при гарантирана възможност за самостоятелно ползване на баня;
 • Осигуряване на достатъчно хигиенни консумативи за индивидуалните нужди на всяка жена, включително дамски превръзки, тампони, хавлии и други санитарни материали.
10. Опазване на здравето
 • Увеличаване броя на психолозите и социалните работници в затвора, така че всички лишени от свобода да могат да получават индивидуализирана психо-социална подкрепа;
 • Предоставяне на възможност за преглед от жена-лекар при изявено от лишените от свобода желание;
 • Спешно въвеждане на специализирани програми за превенция и лечение на психичните заболявания в затвора в Сливен, включващи внимателното анализиране на причините, водещи до многократно по-високия дял на самонаранявания при жените;
 • Осигуряване на регулярна експертна външна супервизия и психологическа подкрепа на персонала, работещ директно с лишените от свобода.
11. Обиски
 • Незабавно преустановяване на унизителната практика при обиск на лишените от свобода и установяването на нови правила, които да гарантират спазването на международните стандарти.
12. Насилие
 • Осигуряване на механизъм за докладване и безпристрастното разследване на случаи на насилие между затворничките и между персонала и затворничките.
13. Отношение на персонала
 • Поддържане на статистика за жените, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода”, включително данни за техния семеен статус, бременности, брой деца, здравен и психологически статус, история на домашно насилие;
 • Осигуряване на специализирано обучение на персонала на затвора за специфичните психологически нужди на жените, включително лесбийките, бисексуалните и трансполовите жени в системата на местата за лишаване от свобода, както и установяването на сътрудничество със съществуващите ЛГБТ организации в страната.
 
 

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ
 • United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules), Resolution E/CN.15/2015/L.6/Rev.1 of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in the Economic and Social Council (adopted 17 December 2015). (Минимални стандарти на ООН за третиране на лишените от свобода (Правилата на Мандела)).
 • European Prison Rules, Recommendation CM/Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 11 January 2006 (Европейските правила за затворите от 2006 г.)
 • United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), Resolution A/C.3/65/L.5 of the General Assembly of 16 March 2011. (Правилата на ООН за отношението към лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жените-нарушителки (Правилата от Банкок)).
 • Standards of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT), CPT/Inf/E (2002)1 - Rev. 2006. (Стандартите по отношение на лишените от свобода жени на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание).
 • Mothers and Babies in Prison, Recommendation 1469 (2000) of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, adopted on 30 June 2000 (Препоръката на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 2000 г. относно майките и бебетата в затвора).
 • Resolution on the Particular Situation of Women in Prison and the Impact of the Imprisonment of Parents on Social and Family Life of the European Parliament (2007/2116(INI)), adopted on 13 March 2008 (Резолюцията на Европейския парламент от 13 март 2008 г. относно положението на жените в затвора и въздействието, което има лишаването от свобода на родителите върху социалния и семейния живот).
 • Declaration on Women’s Health in Prison: Correcting Gender Inequity in Prison Health of the World Health Organization Regional Office for Europe and the United Nations Office on Drugs and Crime, 2009 (Декларацията от Киев на Световната здравна организация за здравето на лишените от - свобода жени).
 • General Recommendation on Women’s Access to Justice, Resolution CEDAW/C/GC/33 of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, adopted on 23 July 2015 (Общата препоръка на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията срещу жените за достъпа на жените до правосъдие).